സ്വർണപ്പണയ വായ്പ - ഇന്നത്തെ നിരക്ക് (ഗ്രാമിന്) 1,992 രൂപ വരെ (*നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയം).
സ്വർണപ്പണയ വായ്പ - ഇന്നത്തെ നിരക്ക് (ഗ്രാമിന്) 1,992 രൂപ വരെ (*നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയം).

Savings Deposit

These accounts let customers put aside some of their quick assets while earning a monetary return. Savings account is an interest-bearing account with certain limitations.

We offers savings account with attractive rates. Our rates are one of the best in the market. Saving accounts are used to meet daily on-demand requirements of cash. In return, the bank pays you an interest on the daily balances and aid on a quarterly basis.

The deposit rates on saving account keeps changing supported Society’s decision on interest rates.

There are differing types of bank account which will be opened counting on the customer’s need

Types of Savings Accounts

 • Regular Savings Account

  These are the easiest to open. Such accounts do not see huge transactions and are mostly a virtual safe for storing excess cash.

 • Salary Based Savings Account

  Many corporations tie up with banks to help their employees open a salaried account. This helps the company as the task of disbursing the monthly salaries becomes easier

 • Savings Accounts for Senior Citizen

  These accounts are created exclusively for senior citizen

 • Zero Balance Savings Account

  A savings account where the customer need not maintain a minimum balance for the account to remain active.