സ്വർണപ്പണയ വായ്പ - ഇന്നത്തെ നിരക്ക് (ഗ്രാമിന്) 1,992 രൂപ വരെ (*നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയം).
സ്വർണപ്പണയ വായ്പ - ഇന്നത്തെ നിരക്ക് (ഗ്രാമിന്) 1,992 രൂപ വരെ (*നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയം).

Recurring Deposit

Recurring Deposit scheme offers flexibility to small depositors to invest their money in small monthly remittances. Recurring deposits are an investment tool which allows investors to make regular monthly payments and save money for the long term. Investors can choose the tenure of the deposit and the minimum monthly payment they wish to make according to their convenience. RD schemes are generally more flexible than FD schemes and are generally preferred by those who want to start an account for the purpose of saving money and building a rainy-day fund.

Minimum Period of RD is 1 year and maximum is 5 years.

Terms & Conditions

  • Any individual can open RD Account
  • Nomination facility is available at the time of opening and also after opening of account
  • Multiple Accounts can be opened
  • Minor after attaining majority has to apply for conversion of the account in his name
  • No premature allow within 90 days of opening RD Account and no interest will be pay if withdraw within 6 months
  • Discount Rate will be applied for Premature of any RD on Annual Interest Rate, no deduction from principal amount.