സ്വർണപ്പണയ വായ്പ - ഇന്നത്തെ നിരക്ക് (ഗ്രാമിന്) 1,992 രൂപ വരെ (*നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയം).
സ്വർണപ്പണയ വായ്പ - ഇന്നത്തെ നിരക്ക് (ഗ്രാമിന്) 1,992 രൂപ വരെ (*നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയം).

Vehicle Loan

Loan will be sanctioned to purchase a new or an old vehicle, by hypothecating the same for the personal or commercial use.

Attractive rates are offered on auto loans and vehicle loans of various terms and purposes. This programme is designed to meet the needs of those who are employed but do not have adequate proof of their earnings.

If you choose our Personal Vehicle Loan, you can enjoy the thrill of speeding away in your new car while saving money. Our low rates will give you peace of mind as you hit the road.

Rules & Regulations

Eligibility Criteria

  • Individuals (shareholders) who are doing business or are self-employed.

High Loan Value

  • Up to 85% of the invoice amount.

Repayment Period

  • Up to 12 months with differential Rate of Interest for 1 month, 3 months and 12 months.

Other Details

  • Minimum one guarantor for vehicle purchase.
  • As per the rates set by the society from time to time.

Supporting Documents for Loan Sanctioning