സ്വർണപ്പണയ വായ്പ - ഇന്നത്തെ നിരക്ക് (ഗ്രാമിന്) 1,992 രൂപ വരെ (*നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയം).
സ്വർണപ്പണയ വായ്പ - ഇന്നത്തെ നിരക്ക് (ഗ്രാമിന്) 1,992 രൂപ വരെ (*നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയം).

MULTI STATE AGRI-HORTICULTURAL DEVELOPMENT CO-OPERATIVE SOCIETY LTD.
Reg. No. MSCS/CR/468/11
Poonjar South P. O., Kottayam – 686 582.
Ph. 04822 272936; Email: archdeaconmscs@gmail.com

NOTICE
Notice is hereby given that, the 10th Annual General Body meeting of the shareholders of the MULTI STATE AGRI-HORTICULTURAL DEVELOPMENT CO-OPERATIVE SOCIETY Ltd. will be held at Registered Office of the Society, Poonjar South on 29th September 2021, Wednesday at 11 AM to transact the following business. Members are requested to attend the meeting on time.


 1. To discuss and adopt the Report of the Board of Directors
 2. To receive, discuss and adopt the Audited Balance Sheet as at 31.03.2021 and Profit and Loss Account of the Society for the financial year ended 31.03.2021 together with annual auditor’s report.
 3. To appoint Auditors for the year 2021 – 2022 and fix the remuneration.
 4. Change of name and logo of the Society.

AGENDA

 1. Notice of Annual General Meeting
 2. Presentation of the report of the Board of Directors
 3. Consideration of Annual Accounts for the financial year 2020 - 2021
 4. Discussion and adoption of the Auditor’s report on the Balance Sheet and Accounts
 5. Declararion of Dividend for the financial year 2020 - 2021
 6. Appointment of Statutory Auditors for the financial year 2021 - 2022
 7. Approval of the Budget for the financial year 2021 – 2022
 8. Question and Answer session
 9. Any other matters with the permission of the Chairman

By the order of the Board of Directors
MANAGING DIRECTOR
Place: Poonjar
01.09.2021
NB: For raising of any questions or suggestions, prior notice is required on or before 23.09.2021

Download the Notices