സ്വർണപ്പണയ വായ്പ - ഇന്നത്തെ നിരക്ക് (ഗ്രാമിന്) 1,992 രൂപ വരെ (*നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയം).
സ്വർണപ്പണയ വായ്പ - ഇന്നത്തെ നിരക്ക് (ഗ്രാമിന്) 1,992 രൂപ വരെ (*നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയം).

Gold Loan

We'll pay you a good price for your gold and provide you a good interest rate. The goal of the plan is to meet members' lifecycle needs as quickly as possible with simple and uncomplicated financial products, so that they can fulfil their goals and dreams.

Our Gold Loans allow members to quickly raise funds for personal, corporate, or agricultural purposes. We can use the money from Gold Loans for a variety of things.

High loan value, accurate evaluation, part pre-payment & foreclosure facility, flexible payment facilities and part releasefacilities are some of its features

Rules & Regulations

Eligibility Criteria

  • Any Salaried individuals, professionals, self-employed person who are members of the society

High Loan Value

  • 75% of the gold value (as per Bank’s specified rates).
  • Maximum up to Rs.10 lakhs.
  • Maximum up to Rs.2 lakhs (under bullet repayment).

Repayment Period

  • Up to 12 months with differential Rate of Interest for 1 month, 3 months and 12 months.

Security

  • Pledge of Gold ornaments.