സ്വർണപ്പണയ വായ്പ - ഇന്നത്തെ നിരക്ക് (ഗ്രാമിന്) 1,992 രൂപ വരെ (*നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയം).
സ്വർണപ്പണയ വായ്പ - ഇന്നത്തെ നിരക്ക് (ഗ്രാമിന്) 1,992 രൂപ വരെ (*നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയം).

Fixed Deposit

Fixed deposits can provide balance in your portfolio. While market-linked instruments like equities and mutual funds carry a part of risk, FDs do not. they're safe investments that provide an assured return over a hard and fast period of your time. Fixed Deposit offers best rate within the industry of its class.

Senior citizens can earn more from their life's savings and move one step closer to no-compromise retired life.

Premature withdrawal of FDs is permitted, although you'll lose some interest within the missed duration. However, this offers you the advantage of liquidity since you'll be able to liquidate the FD in times of emergencies.

How to Invest in a Fixed Deposit